Kasa fiskalna

Obsługa kas fiskalnych

Elementy prawa

        Prawo rzeczowe:

 • pojęcie rzeczy i mienia, własność i współwłasność, ochrona własności

        Prawo zobowiązań:

 • pojęcie źródła i rodzaje zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań
 • umowy w działalności gospodarczej /tryb zawierania umów, zamówienia publiczne, wybrane umowy z kodeksu cywilnego/sprzedaż podstawowe pojęcia /rękojmia i gwarancja/

       Prawo pracy: 

 • stosunki pracy i ich rodzaje /nawiązanie i rozwiązanie
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy/obowiązki pracodawcy i pracownika/odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Przepisy prawne dotyczące użytkowania kas rejestrujących

 • podmioty zobowiązane do prowadzenie ewidencji sprzedaży przy    pomocy kas
 • zwolnienia z ewidencjonowania
 • zasady prawne prowadzenia sprzedaży
 • obowiązkowe raporty fiskalne
 • raporty niefiskalne
 • obowiązki sprzedawcy
 • obowiązki podatnika
 • zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów
 • kontrole podatkowe dotyczące kas
 • zasady serwisowania kas
 • przeglądy obowiązkowe kas
 • najczęstsze naruszenia przepisów o ewidencjonowaniu

Elementy towaroznawstwa

 • Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów,
 • istota kodowania towarów,
 • opakowanie i oznaczanie towarów,
 • współczesne opakowania, a ekologia,
 • obligatoryjne i fakultatywne oznaczenia na produktach w obrocie krajowym i zagranicznym zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej,
 • ochrona towarów w transporcie i magazynowaniu,
 • zasady przechowywania wybranych towarów w odniesieniu do warunków atmosferycznych

        Dokumentacja handlowa i magazynowa

 • dokumentacja handlowa – zamówienia,
 • oferty, umowy,
 • dokumentacja związana z dostawą,
 • dokumentacja związana ze sprzedażą,
 • dokumentacja magazynowa,
 • reklamacje i zwroty
 • Rozliczenia i dokumentacja finansowa –
 • rozliczenia gotówkowe,
 • rozliczenia bezgotówkowe, rozliczenie i odprowadzanie utargów,
 • dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony)

        Obsługa kas fiskalnych
i terminali płatniczych-zajęcia praktyczne

 • logowanie kasjerów
 • uprawnienia kasjerów
 • sprzedaż z ceną otwartą
 • sprzedaż z ceną stałą
 • sprzedaż wielokrotna
 • korekty paragonu
 • udzielanie rabatów
 • różne formy płatności
 • wyliczanie reszty
 • zakończenie paragonu
 • raporty fiskalne
 • raporty niefiskalne
 • wymiana papieru
 • backup kopii elektronicznej
 • ładowanie akumulatora
 • podstawy programowania (nagłówek, towar)
 • zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji kas
 • zmiana godziny w urządzeniach fiskalnych
 • najczęstsze błędy w obsłudze kas
 • warunki eksploatacji i utrzymanie czystości urządzeń

          Program do fakturowania
Small Business-ćwiczenia

 • logowanie kasjerów
 • uprawnienia kasjerów
 • sprzedaż z ceną otwartą
 • sprzedaż z ceną stałą
 • sprzedaż wielokrotna
 • korekty paragonu
 • udzielanie rabatów
 • różne formy płatności
 • wyliczanie reszty
 • zakończenie paragonu
 • raporty fiskalne
 • raporty niefiskalne
 • wystawianie faktur

Cena kursu: 970,00 PLN od osoby

Możesz wybrać tryb indywidualny, ilość godzin, program i cena jest ustalana oddzielnie .

czas trwania kursu: 25 godzin akademickich